Objectief Management BV, gevestigd aan Mallegat 18 2282DA RIJSWIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mallegat 18 2282DA RIJSWIJK

Telefoon: 070 3273199

Website: www.objectiefvgm.nl

F.M. Wilderbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Objectief Management BV Hij is te bereiken via wilderbeek@objectiefvgm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Objectief Management BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Onze web
site en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wilderbeek@objectiefvgm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Door Objectief Management worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Als u van mening bent dat dit toch van toepassing is neem dan contact met ons op via wilderbeek@objectiefvgm.nl, dan onderzoeken wij dit en ondernemen de noodzakelijk actie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Objectief Management BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registreren welke eigendommen van welke eigenaar zijn
 • Verzenden correspondentie m.b.t. de VVE waar de eigenaar in deelneemt
 • Afhandelen van betalingen VVE Bijdragen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Automatisering

Objectief Management BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Objectief Management BV) tussen zit. Objectief Management BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MS Office
 • Informant

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Objectief Management BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Personalia
Bewaartermijn: onbeperkt
Reden: historie eigenaar binnen VVE

Persoonsgegevens: Adres
Bewaartermijn: onbeperkt
Reden: i.v.m. correspondentie vanuit VVE

Persoonsgegevens: Telefoonnummer
Bewaartermijn: onbeperkt
Reden: i.v.m. correspondentie vanuit VVE

Persoonsgegevens: E-mailadres
Bewaartermijn: onbeperkt
Reden: i.v.m. correspondentie vanuit VVE

Persoonsgegevens: Bankrekeningnummer
Bewaartermijn: onbeperkt
Reden: financiële administratie VVE

Delen van persoonsgegevens met derden

Objectief Management BV verstrekt geen persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u / de VVE of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Objectief Management BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Objectief Management BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Objectief Management BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wilderbeek@objectiefvgm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Objectief Management BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Objectief Management BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wilderbeek@objectiefvgm.nl.